CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
NPR KLADSKÉ RAŠELINY

Byly vyhlášeny již v roce 1933, výnosem Ministerstva školství a národní osvěty, na pěti částech rašelinišť Slavkovského lesa a to Glatzfilz, Birkfilz, Zangfilz, Gansenwaldfilz a Schachtwiesfilz. Nyní je známe pod jmény Tajga, Lysina, Paterák, Malé rašeliniště a Husí les.
Pro rašeliniště typický rozrůzněný mikroreliéf otevřené vrchovištní plochy s vodními ploškami (flarky) je vytvořen pouze fragmentárně na Lysině a Tajze. Podrost je tvořen typickými druhy vrchovišť - keříčky z čeledi brusnicovitých a vřesovcovitých, jmenujme borůvkou bažinnou, klikvu bahenní. V letním aspektu dominují suchopýry. Zejména v příkopech a drobných flarcích roste rosnatka okrouhlolistá. Za zmínku stojí ve Slavkovském lese ojedinělý výskyt až 30 cm dlouhých lišejníků provazovky a vousatce na starých břízách.
Většina plochy vrchovišť je pokryta blatkovými bory pralesního charakteru s dominatní borovicí blatkou, na Lysině nahrazenou rašelinnou klečí a vzácně s přimíšenou břízou karpatskou. Zbytek plochy porůstají velmi kvalitní rohozcové a rašelinné smrčiny s přirozeným cyklem obnovy za účasti kůrovce.
Vodní režim všech vrchovišť utrpěl vybudováním historických odvodňovacích příkopů, jsou postupně zaslepovány hrázkami z přírodních materiálů, místní genofond blatky je pěstován v lesním závodě Kladská a blatka je pokusně na některé lokality vysazována.
Zejména k poznání fenoménu rašelinišť byla pro veřejnost zbudována naučná stezka kolem Kladského rybníka, celá stezka je přizpůsobena i pro návštěvu tělesně postižených osob. V minulých dvou letech byla celá stezka nově rekonstruována.

NPR PLUHŮV BOR

Rezervace chrání ve Slavkovském lese nejrozsáhlejší hadcový bor přirozeného charakteru s přimíšeným smrkem a řadou drobných skalních výchozů. V podrostu boru jsou zastoupeny vzácnější druhy preferující hadcové podloží - vřesovec pleťový, zimostrázek nízký, hvozdík lesní. Skalky hostí plejádu vzácných druhů hadcových kapradin: sleziník hadcový a sleziník nepravý, hadcovou varietu osladiče obecného, ale i vratičku měsíční či bělozářku liliovitou.
Endemický rožec kuřičkolistý se dnes vyskytuje jen vzácně na některých výchozech, jeho druhé ekologické optimum na hadcovém substrátu představují lesní prameniště, sekundárně pak zvodnělé okraje lesních cest. Na prameništích je hojná tučnice obecná.
V území převažuje starý hadcový bor, část borových porostů je mladší, jedná se o stejnověkou výsadbu z původního genofondu. Zbytky kulturních smrkových porostů budou postupně převedeny na bory, smrk bude zachován pouze na podmáčených místech

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.