CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
NPP Křížky

Unikátní lokalita vřesovišť na specifickém substrátu hadcového výchozu se vytvořila dlouhodobým působením člověka, zejména extenzivní pastvou. Vřesoviště jsou tvořena zejména vřesovcem pleťovým, vřesem obecným a zimostrázkem nízkým. Z lučních druhů je přimíšen vemeník dvoulistý, prha horská a vratička měsíční, z lesních druhů vázaných na serpentinit zde roste hvozdík lesní. Zvláštností je zakrslá forma jalovce obecného. Stenofobní serpentinitové druhy kapradin sleziník hadcový a sleziník nepravý rostou ve štěrbinách a na úpatí skalek. Na podobných stanovištích najdeme i kriticky ohrožený svízel sudetský.
Největší vzácností Mnichovských hadců je endemický rožec kuřičkolistý, jehož ekologické optimum je na mírně sešlapávaných primitivních půdách v těsné blízkosti skalních výchozů. Především z důvodu regenerace vřesovišť a posílení populace rožce kuřičkolistého zahájila Správa CHKO každoroční spásání části plochy NPP stádem koz a ovcí. Kritický stav populace nejvzácnějších druhů vedl dokonce k uzavření a demontáži nadměrně navštěvované naučné stezky, o jejímž znovuobnovení se v současnosti neuvažuje.

NPP Upolínová louka

V rezervaci je chráněna mozaika druhově bohatých upolínových, rašelinných a smilkových luk typická pro centrální část CHKO s řadou vzácných společenstev a druhů. Velkou vzácností je především drobná vrba borůvkovitá, dříve nezvěstný druh České květeny. Najdeme ji v porostech rašeliníků, vachty trojlisté a zábělníku bahenního. Na převládajících upolínových loukách kromě upolínu nejvyššího rostou silně ohrožené druhy kosatec sibiřský, ostřice stinná, prstnatec listenatý, ohrožená vrba rozmarýnolistá a prstnatec májový. Chudé smilkové louky hostí též řadu pozoruhodných druhů: všivec lesní, hadí mord nízký, hrachor horský, tučnici obecnou. Jedno z pramenišť je slatinného charakteru, roste zde tolije bahenní a mech vlasolistec vlhkomilný. Zajímavé jsou i drobné vodní plochy s rdestem vzplývavým.
Během posledních let bylo provedeno odstranění náletů smrku a části křovin s vrbou ušatou. Každoročně je zajištěno ruční sekání asi třetiny plochy luk.

NPP Jan Svatoš

Rezervace reprezentuje žulové skalní město na konci průlomového kaňonu řeky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary. Na exponovaných stráních najdeme vřesovec pleťový, vegetaci stinných lesních roklí zpestřuje sasanka pryskyřníkovitá a lýkovec jedovatý.
V lesních porostech jsou zachovány fragmenty reliktních borů se zakrslým dubem na skalách a suťovým lesem s jedlí bělokorou a lípou srdčitou v roklinách a na suťových kuželích. Celé území patří do lesa ochranného.
Vegetační pokryv skalního města je z estetických důvodů dlouhodobě ovlivňován periodickým odlesňováním. Přitažlivost skal pro návštěvníky je umocněna pověstmi o Hansi Heilingovi (Janu Svatošovi), podle kterých je útvar zkamenělým průvodem svatebčanů. Skály jsou též intenzívně horolezecky využívány k výcviku.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.