CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
PP OLŠOVÁ VRATA

Výrazný znělcový skalní výchoz je zčásti porostlý suťovým lesem přirozeného charakteru. Kromě javorů, lípy srdčité a dubu zimního vzácně najdeme i jilm horský a jedli bělokorou. V nižších patrech vegetace rostou druhy květnatých bučin: lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, samorostlík klasnatý a zimolez černý. Přímo na skále vytváří výrazný jarní aspekt tařice skalní. Údaje o výskytu silně ohrožených druhů kapradinky skalní a lopuštíku skloněného se v poslední době, bohužel, nepodařilo potvrdit.
Na vrchol s pěknými výhledy na Doupovské hory a Karlovarskou kotlinu vede frekventovaná turistická trasa.

PP HOMOLKA
vyhláška (*.rtf 12 kB)

Vegetace izolované čedičové kupy má subtermofilní a bazifilní charakter, blížící se spíše Doupovským horám. Z teplomilnějších druhů zde roste tařinka, mochna jarní, skalní druhy zastupuje sleziník červený. Zbytky původní lesní vegetace indikuje třešeň ptačí, jilm horský a lilie zlatohlavá. Zajímavý je výskyt plavuně vidlačky na západním úpatí skalky.

PP SIRŇÁK

Zápach sirovodíku vás udeří do nosu daleko od vlastní rezervace. Drobné rašeliniště, vytvořené kolem mofet, okrašluje kromě rašeliníků, suchopýr pochvatý a suchopýr úzkolistý. V olšinách v nivě Teplé se hojně vyskytuje žlutokvětý oměj vlčí. Část území s nejlépe vyvinutými mofetami pokrývá rozpadající se smrková monokultura, zbytek porůstá olšový luh. V současnosti je prioritním cílem obnovení lesního porostu.

PP DOMINOVA SKALKA

Odlesněný hadcový výchoz s prstencem hadcových borů je vegetačně kopií rozlehlejší NPP Křížky. Kromě fragmentů vřesovišť s vřesovcem pleťovým, zimostrázkem nízkým a prhou horskou jsou nejvýznamnějším biotopem skalky se sleziníkem hadcovým, sleziníkem nepravým, vratičkou měsíční a kriticky ohroženým svízelem sudetským. Zdejší populace rožce kuřičkolistého je unikátním dokladem vývoje tohoto endemického druhu. Jeho značně morfologicky diferencované mikropopulace navazují na bohaté porosty běžného rožce rolního pod skalkou. Rezervace zahrnuje i poměrně mladý hadcový bor s typickým podrostem.

PP KYNŽVARTSKÝ KÁMEN
vyhláška (*.rtf 11 kB)

Přírodní památka je vyhlášena k ochraně žulového balvanu s mimořádně vyvinutými mikrotvary zvětrávání tzv. pseudoškrapy. Vznikají kombinací stékající srážkové vody, mechanickou erozí a chemickým zvětráváním.

PP MILHOSTOVSKÉ MOFETY
vyhláška (*.rtf 15 kB)

Přírodní památka je vyhlášena k ochraně sirouhličitých plynných vývěrů – mofet. Ty tvoří misky různé hloubky z kterých uniká plyn a prozrazují se svým zápach v okolí. Mofety též působí jako drobné pasti, ve kterých nalézají smrt drobní obratlovci a brouci. Některé mofety jsou po celý rok zaplněné vodou, některé jsou vyschlé a jejich dno je nažloutlé od vysrážených sirných sloučenin.

PP ČIPERKA
vyhláška (*.rtf 9 kB)

Přírodní památka chrání přírodní vývěr železnaté, slabě mineralizované, hydrouhličitanové vápenato-hořečnaté, studené kyselky vyvěrající v údolí Kosího potoka. Minerální pramen zpřístupnil počátkem minulého století majitel místního mlýnu, který je dnes v ruině. Kyselka však zůstala dodnes častým místem letních výletů.

PP KOŇSKÝ PRAMEN
vyhláška (*.rtf 11 kB)

Přírodní památka chrání dnes nejvýznamnější přírodní vývěr v údolí Chotětovského potoka. Jedná se o hydrouhličitanovou vápenato-hořečnatou železnatou, slabě mineralizovanou studenou kyselku zachycenou v dutém kmeni, který je kryt dřevěnou stříškou. Podle pověsti v přilehlé bažině během třicetileté války utonulo vojenské spřežení.

PP MOUČNÉ PYTLE

Jde o typický tzv. mrazový srub vzniklý blokovou odlučností při zvětrávání žulového vrcholového skalního výchozu. Útvar je velmi typicky vyvinut, takže v podobném rozsahu a tvaru není na území CHKO další obdobný útvar. V porostu převažuje smrk s příměsí borovice a modřínu, v mladších porostech jsou vtroušeny i bříza, jedle, klen, dub a buk. Staré smrky prorůstají i mezi vlastní skalní útvary.

PP ČEDIČOVÉ VARHANY U HLINEK
vyhláška (*.rtf 13 kB)

Jedná se o malý stěnový lom, jímž byl asi do poloviny otevřen výlev čediče se sloupcovitou odlučností, takže lomová stěna vytváří typické čedičové „ varhany“, jež jsou v této oblasti ojedinělým zjevem. Tradičním ohrožením všech čedičových útvarů je potenciální snaha o těžbu. V daném případě naštěstí nebyl o útvar takový zájem, aby byl celý odtěžen, dokud nebyl chráněn jak MCHÚ. Zřejmě atraktivnost a bizarnost čedičových varhan způsobila zachování této památky. Jistě měla však vliv i malá zásoba materiálu, neboť lom je vcelku dobře přístupný.

PP PÍSTOVSKÁ LOUKA

Pístovskou louku tvoří malá luční enkláva na okraji lesa v mírně zaříznutém údolí 1 km SV od Pístova. Vzhledem ke špatné dostupnosti území a jeho okrajovému umístěním mezi lesní porosty zde zůstal zachován biotop s mozaikou stanovišť podmáčených, mezofilních a podhorských luk s hojným výskytem vstavačovitých např. vemeníček zelenavý, vstavač kukačka, prstnatec májový a bradáček vejčitý.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.