CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
LESY SLAVKOVSKÉHO LESA

Přirozená lesní společenstva Slavkovského lesa můžeme zařadit do několika následujících základních tříd:

LUŽNÍ LESY
Z lužních lesů se ve Slavkovském lese vyskytují údolní jasnovo-olšové luhy rostoucí podél malých i větších vodních toků. Dominantním druhem stromového patra bývá olše lepkavá doplněná vrbou křehkou, olší šedou a jasanem ztepilým.
Z keřů bývá přítomna střemcha obecná, bez hroznatý a bez černý.
V bylinném patře často najdeme řadu brzy zjara kvetoucích druhů jako blatouch bahenní, řeřišnici hořkou, mokrýš střídavolistý prvosenku vyšší nebo kuklík potoční. V létě však většinou převládnou byliny jako kopřiva dvoudomá a tužebník jilmový a les se pak stává neprůchodnou džunglí.
Ze vzácných druhů zde můžeme někdy najít také oměj pestrý, bleduli jarní a oměj vlčí mor.

SUŤOVÉ LESY
Suťové lesy se zpravidla nacházejí v roklích a na strmých svazích (často se skalními výchozy). Půdy mívají vysoký obsah živin a bývají vlhké. Ve stromovém patře většinou převládá javor klen, z dalších dřevin bývá přítomen javor mléč, jasan ztepilý, buk lesní, jilm drsný nebo lípa srdčitá.Pestré bývá i keřové patro, nejčastěji s lískou obecnou, bezem černým, bezem hroznatým, rybízem alpským nebo zimolezem černým. V patře bylinném převládají nitrofilní druhy (tedy druhy s většími nároky na množství půdního dusíku). Patří mezi ně např. bažanka vytrvalá, kopřiva dvoudomá, netýkavka nedůtklivá, kakost smrdutý, kapraď samec nebo kapraď osténkatá. Z dalších druhů zde často nalezneme také samorostlík klasnatý, hluchavku skvrnitou, pitulník žlutý, mařinku vonnou nebo strdivku nící.

BUČINY
Ve Slavkovském lese můžeme najít několik typů bučin. Prvním typem jsou druhově pestré květnaté bučiny. Tento typ bučin se vyskytuje na půdách s vysokým obsahem živin. Kromě buku lesního ve stromovém patře často roste i smrk lesní, někdy také jedle bělokorá, javor klen a další listnáče. Keřové patro nebývá zpravidla příliš vyvinuto. Z bylin se často vyskytují mařinka vonná, mléčka zední , strdivka nící, pitulník žlutý, věsenka nachová, starček vejčitý , kokořík přeslenitý a méně často také kyčelnice cibulkonosná, podbílek šupinatý, hrachor lecha jarní, a další. Z vzácnějších druhů jmenujme alespoň korálici trojklannou nebo hlístník hnízdák.

Dalším typem bučin jsou bučiny acidofilní (tedy rostoucí na chudých kyselých horninách nebo na stanovištích o živiny ochuzovaných – skalní hrany apod.). I v nich můžeme kromě buku najít i smrk, jedli nebo javor klen, ale bylinné patro bývá výrazně chudší než u květnatých bučin. Často zde roste jen několik málo druhů, mezi nimiž většinou nechybí metlička křivolaká, bika hajní, kapraď rozložená, papratka samičí, brusnice borůvka, černýš luční, třtina chloupkatá nebo jestřábník zední.

DOUBRAVY
Méně často můžeme ve Slavkovském lese najít lesy, v jejichž stromovém patře převládají duby. Většinou rostou na svazích s kamenitými a na živiny chudšími půdami. V bylinném patře zpravidla najdeme nenáročné druhy jako metličku křivolakou, kostřavu ovčí, brusnici borůvku, černýš luční, biku chlupatou, jestřábník zední aj. Kromě dubu zimního a dubu letního mají někdy značný podíl i jiné dřeviny, především borovice lesní nebo bříza bělokorá. Z chráněných druhů zde můžeme najít např. lilii zlatohlavou.

BORY
Bory se v CHKO Slavkovský les vyskytují většinou na skalnatých hranách údolí a na větších skalních výchozech. Na takovýchto stanovištích se většině dřevin nedaří přežívat, ovšem až na nenáročnou borovici. I borovice zde však často dorůstá zakrslého vzrůstu a její kmeny a větve bývají nezřídka různě pokroucené. Keřové patro většinou chybí a patro bylinné bývá zpravidla druhově chudé. Rostou zde především acidofilní traviny jako metlička křivolaká, kostřava ovčí, bika hajní a keříčky – brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný. Velké pokryvnosti dosahují nenáročné mechy a lišejníky.
Zvláštním typem borů jsou bory hadcové, které jsou ve Slavkovském lese velice dobře zachovalé na poměrně velké ploše. Hadcové bory mají bylinné patro často relativně bohaté a nachází se zde navíc řada specifických a nepříliš častých druhů jako např. vřesovec pleťový, zimostrázek alpský , včetně vzácných endemitů rožce kuříčkolistého a svízele sudetského. Na hadcových skalkách v borech také často najdeme dvě vzácné hadcové kapradinky sleziník nepravý a sleziník hadcový. Z běžnějších druhů většinou nechybí také hasivka orličí.

SMRČINY
Jelikož smrčiny jsou v Čechách původní v nadmořských výškách kolem 1000m a výše, vyskytovaly se původně pravděpodobně pouze kolem nejvyšších vrcholů Slavkovského lesa – Lesný (983m) a Lysina (982m).
Zcela jiná je však situace v případě rašelinných a podmáčených smrčin, které jsou v CHKO Slavkovský les relativně časté a dobře zachovalé. Najdeme je v okolí rašelinišť, v zamokřených terénních sníženinách nebo v blízkosti pramenišť.
Rašelinné smrčiny rostou na silně zamokřených půdách, kde dochází k rašelinění (často v okolí vrchovišť). Jedná se o řídké porosty smrku ztepilého, v jehož podrostu najdeme především suchopýr pochvatý, brusnici borůvku, klikvu bahenní a řadu druhů mechů, především rašeliníků.
Podmáčené smrčiny rostou na méně zamokřených půdách a mají zapojenější stromové patro. V bylinném patře roste většinou přeslička lesní, kapraď rozložená, papratka samičí, sedmikvítek evropský; rašeliníky zde najdeme pouze vzácně.

RAŠELINNÉ BORY A BŘEZINY
Místy můžeme ve Slavkovském lese najít také rašelinné bory. Rostou na silně kyselých a živinami chudých rašelinných půdách. Kromě borovice lesní zde roste i příměs smrků a bříz. V bylinném patře najdeme brusnici borůvku, suchopýr pochvatý, brusnici brusinku nebo vřes obecný.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.