CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
LOUKY

Charakter a druhové složení lučních společenstev se výrazně liší podle toho, na jakých stanovištích se vyskytují. To, jak louka nebo pastvina vypadá a jaké druhy rostlin na ní rostou závisí na celé řadě faktorů. Nejdůležitějšími z nich je dostupnost půdních živin a vody, to, zda je lokalita sezónně zaplavována, zda se nachází na svahu, jak moc je osluněná apod. Na každý z těchto faktorů jednotlivé rostlinné druhy odlišně reagují, a jsou tedy schopny při různých konstelacích přírodních podmínek lépe či hůře přežívat. To znamená, že v určitých situacích jsou pro ostatní druhy silnými konkurenty a nezřídka se stává, že celou lokalitu postupně ovládne jen několik nejzdatnějších druhů nejlépe přizpůsobeným právě panujícím podmínkách. Do tohoto koloběhu však vstupuje člověk a louky kosí, hnojí, přepásá dobytkem apod. Tím většinou brání nejen uchycení semenáčků a vzniku lesa, ale také pozměňuje konkurenční vztahy mezi rostlinami a umožňuje přežívání konkurenčně slabých druhů a zvyšuje tak druhovou pestrost lučních společenstev.

Ve Slavkovském lese tedy můžeme rozlišit několik následujících základních typů lučních společenstev:

BEZKOLENCOVÉ LOUKY
Bezkolencové louky se většinou vyskytují na střídavě zaplavovaných chudších nehnojených půdách s kolísajících hladinou podzemní vody a jsou alespoň jednou za několik let koseny.

Ve Slavkovském lese tomuto společenstvu dominují trávy jako metlice trsnatá ( Deschampsia cespitosa ), smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava červená (Festuca rubra) a hojně je zastoupena celá řada bylin jako čertkus luční (Succisa pratensis), mochna nátržník (Potentilla erecta), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), vzácněji také kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice stinná (Carex umbrosa), hořeček drsný (Gentianella obtusifolia Sturmiana) nebo hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe).

Bezkolencové louky byly v minulosti poměrně hojné, postupem času však byly z velké části odvodněny a přeměněny na ornou půdu a dnes jsou již relativně vzácnou součástí naší krajiny.

PCHÁČOVÉ LOUKY
Pcháčové louky se ve Slavkovském lese vyskytují většinou v údolí menších vodních toků nebo v okolí pramenišť, v drobných terénních depresích apod., tedy na místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody. Jsou-li pravidelně koseny, můžeme zde kromě běžných druhů, jakými jsou např. pcháč bahenní (Cirsium palustre), kuklík potoční (Geum rivale), děhel lesní (Angelica sylvestris), blatouch bahenní (Caltha palustris) nebo rdesno hadí kořen (Bistorta major), najít i řadu poměrně vzácných rostlin jako třeba prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), úpolín evropský (Trollius altissimus), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia) a řadu dalších.

Pokud tyto porosty pravidelně koseny nejsou, dominuje v nich pouze několik málo druhů - především tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris).

OVSÍKOVÉ LOUKY
Ovsíkové louky se ve Slavkovském lese vyskytují na půdách středně bohatých živinami, (svěžích ale ne mokrých), většinou na menších plochách blízko obcí, které se již delší dobu pravidelně kosí.

Z trav zde nejčastěji najdeme psineček obecný (Agrostis capillaris), lipnici luční (Poa pratensis), tomku vonnou (Anthoxanthum odoratum), kostřavu červenou (Festuca rubra), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) nebo srhu říznačku (Dactylis glomerata). Roste zde však i velké množství bylin jako např. kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), zvonek rozkladitý (Campanula patula), řebříček obecný (Achillea millefolium), kontryhel (Alchemilla spp.), hrachor luční (Lathyrus pratensis), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), jetel luční (Trifolium pratense), kakost luční (Geranium pratense), škarda dvouletá (Crepis biennis) a mnohé další. Vzácně se zde vyskytuje i zvonečník černý (Phyteuma nigrum).

PASTVINY S POHÁŇKOU
Poháňkové pastviny rostou podobně jako ovsíkové louky na půdách středně bohatých živinami (svěžích ale ne mokrých). Žijí zde ale odlišné druhy rostlin snášející odstraňování rostlinné biomasy průběžně po celý rok, narušování povrchu půdy sešlapem pasoucích se zvířat a pravidelné přihnojování, které zvířata zajišťují svým trusem. Najdeme zde tedy kromě běžných druhů trav - psinečku obecného (Agrostis capillaris), lipnice luční (Poa pratensis), tomky vonné (Anthoxanthum odoratum), třeslice prostřední (Briza media), poháňky hřebenité (Cynosurus cristatus) nebo srhy říznačky (Dactylis glomerata), které mají obnovovací pupeny těsně u země (a zvířata je tedy nejsou schopna spást) také řadu rostlin s růžicí přízemních listů - sedmikrásku chudobku (Bellis perennis), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus), smetánku lékařskou (Taraxacum sp.) a také pichlavé rostliny jako bodláky, pcháče, plané růže nebo jalovec obecný (Juniperus communis).

Na těchto pastvinách Slavkovského lesa můžeme najít také celou řadu vzácných druhů jakými jsou např. některé orchideje - vstavač kukačka (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pětipstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač osmahlý (Orchis ustulata).

PODHORSKÉ SMILKOVÉ TRÁVNÍKY
Jako podhorské smilkové trávníky označujeme pastviny nebo louky vyskytující se většinou na málo produktivních (často písčitých) půdách. Jedná se o nízké porosty se smilkou tuhou ( Nardus stricta ), psinečkem obecným (Agrostis capillaris), kostřavou ovčí (Festuca ovina), hvozdíkem kropenatým (Dianthus deltoides), mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides), vítodem obecným (Polygala vulgaris), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella), violkou psí (Viola canina), občas také pupavou bezlodyžnou (Carlina acaulis), všivcem lesním (Pedicularis sylvatica) nebo arnikou horskou (Arnica montana).

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.