CHKO Slavkovský les
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Kniha návštěv Kontakty
RAŠELINIŠTĚ

Obecně se rozlišují tři typy rašelinišť - vrchoviště, slatiniště a přechodová rašeliniště.

Vrchoviště jsou sycena převážně srážkovou vodou a vyskytují se ve vyšších nadmořských výškách s vlhkým podnebím. Slatiniště se vyskytují především v údolních polohách, v místech s vysokou hladinou podzemní vody nebo v okolí pramenišť. Mezi těmito dvěma typy leží přechodová rašeliniště, která jsou sycena jak vodou podzemní, tak srážkovou.

Nejznámější komplex rašelinišť ve Slavkovském lese se nazývá Kladské rašeliny a skládá se ze čtyř rezervací - Tajga, Paterák, Lysina a Malé rašeliniště. Tato rašeliniště se vytvořila ve čtvrtohorách v plochých náhorních plošinách v okolí pramenišť a jejich existence je podmíněna sníženým odtokem a propustností podloží, vysokými srážkami a nízkým výparem v horských polohách. Mocnost rašelinné vrstvy zde místy dosahuje až 6m.

Typickými druhy vrchovišť jsou borovice blatka, borovice bažinná, suchopýr pochvatý, klikva bahenní, brusnice vlochyně nebo masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá. V přírodních rezervacích Smraďoch a Tajga jsou vytvořeny naučné stezky a návštěvník tak má možnost prohlédnout si rašeliniště zblízka a přitom suchou nohou.

Zajímavostí jsou tzv. blatkové bory rostoucí na rašeliništích. Ve stromovém patře převládá borovice blatka, najdeme zde však také vtroušené smrky a borovice lesní. V patře bylinném roste suchopýr pochvatý, brusnice borůvka, brusnice brusinka, brusnice vlochyně, klikva bahenní nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá.

Na stanovištích s eutrofnější vodou se roztroušeně po celém Slavkovském lese nacházejí přechodová rašeliniště a slatiniště, která vznikají i v okolí minerálních vývěrů. Ze zajímavých druhů zde můžeme spatřit všivec bahenní, suchopýr širolistý, vachtu trojlistou, orchideje – např. kruštík bahenní nebo celou řadu vzácný ostřic - ostřici blešní, ostřicí Davallovu, ostřici rusou, ostřici dvoudomou, ostřici odchylnou aj.

<< zpět
Internetové stránky vznikly v rámci projektu "Síť vzdělávacích center v CHKO ČR", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.